Batı Portiko Agora avlu alanının batı kenarını sınırlandırmaktadır. Mevcut yapı, üç galerili olup, bodrum üzerine iki katlıdır. Portikonun zemin katının sonradan ayağa kaldırılmış ön sütun sırasının bir kısmı ile güneyde Faustina Kapısı olarak adlandırılan kemerli kapının bir bölümü bugün görülebilmektedir. Avlu seviyesi ile birlikte, zemin ve üst katta postamentler üzerinde yükselen korinth başlıklı sütunlardan oluşan iki katlı cepheye sahipti. Alt katın sütun açıklıklarının kemerlerle geçildiği kabul edilmektedir. Postament ve başlıklar mermer, sütun gövdeleri granittendir. Sütun aralıkları 2.49 m olarak hesaplanmıştır. Bugün yaklaşık 83 m. boyunca ortaya çıkarılmış portiko yaklaşık 18.80 m genişliğindedir. Avludan 3 basamakla portikoya çıkılmaktaydı.

Portikonun güney sonunda yer alan ve kemerin kilit taşı üzerinde Faustina olduğu genel kabul gören kadın portresi nedeniyle Faustina Kapısı olarak adlandırılan iki geçitli anıtsal kapının bugün tek kemerli kuzey geçidi ortaya çıkarılmış durumdadır. Güney geçidine ait mimari kalıntıların halen modern sokak altında olduğu sanılmaktadır. Bu geçidin kemeri üzerinde ise, İ.S. 178 yılında gerçekleşen deprem sonrasında Smyrna’ya destek olan İmparator Marcus Aurelius’un portresi olduğu sanılmaktadır. İzmirliler yardımları dolayısıyla bu anıtsal kapıyı inşa ederek imparatora şükranlarını sunmuşlardır. 

Portikonun arkasında bulunan Mozaikli Yapı ile 5 büyük kapı ile bağlantısı vardı. Böylece agora avlusundan girenler çok amaçlı bir kamu yapısı olan Mozaikli Yapı’ya bu kapıları kullanarak geçebildikleri gibi buradan da Kent Meclisi’ne geçebilmekteydiler. 

Portiko, burada Hellenistik dönemde bulunan stoanın temelleri üzerine inşa edilmiştir. Yapının bodrum katındaki Hellenistik döneme ait batı duvarı aynı zamanda arazinin eğimi nedeniyle agora avlusunun düzlemini taşıyan bir teras duvarı görevi de görmekteydi. Bu duvar üzerinde stoanın ışıklandırma ve havalandırmasını sağlayan pencereler vardı. Bu pencereler Roma döneminde de kullanılmıştır. Hellenistik stoa bodrum kat üzerine tek katlı ve iki galerili idi. Hemen batısından Agora Batı Sokak geçmekteydi ve bodrum katı bu sokak ile ilişkiliydi. Sokağın karşısında Hellenistik Bouleuterion yer alıyordu. Roma döneminde bu sokak yapıya ilave edilerek üç galerili portikoya dönüştürülmüştür. Roma dönemindeki bu tadilat sırasında bodrum katın taşıyıcı ayakları ile batı ve doğu duvarları arasına kemerler yerleştirilerek yapı güçlendirilmiştir. Bodrum katı kemerlerinde görülen aksial eğriliklerin olasılıkla İ.S.178 depreminden sonra yapının aceleyle tadil edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Portikonun bodrum katı Geç Antikçağ’da bir yandan su ile ilişkili bir işliğe diğer yandan da bir bölümü sarnıç haline getirilmiştir. Bugün de Batı Portiko’ya ulaşmakta olan suyun depolandığı bu 5 bölmeli sarnıç olasılıkla agoranın kuzeyinde yer alan mahallelerdeki çeşme ve işliklere kanallar ve pişmiş toprak iletim hatları ile su iletmek için kullanılmış olmalıdır. Beş bölmeli sarnıcın yaklaşık 1182.5 metreküp su kapasitesine sahip olduğu ve tam dolu olduklarında bir günde yaklaşık 7000 kişiye hizmet verebileceği hesaplanmaktadır.